Millipore Sigma Vibrant Logo

114560 Kyvetový test na ChSK

114560
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1145600001
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   EPS box 25 tests
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   Description
   Catalogue Number114560
   References
   Product Information
   HS Code3822 00 00
   Quality LevelMQ100
   Applications
   Biological Information
   Physicochemical Information
   Dimensions
   Materials Information
   Toxicological Information
   Safety Information according to GHS
   Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Precautionary Statement(s)P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
   P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
   P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
   P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
   P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
   P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
   Signal WordNebezpečenstvo
   Storage class6.1B Nehorľavé, akútne toxické v kategóriach 1 a 2 / veľmi toxické nebezpečné látky
   Safety Information
   Hazard Symbols Hazard SymbolsToxic
   Product Usage Statements
   Storage and Shipping Information
   StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
   Packaging Information
   Transport Information
   Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
   Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
   Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
   Supplemental Information
   Specifications

   Documentation

   Kyvetový test na ChSK MSDS

   Title

   Safety Data Sheet (SDS) 

   Kyvetový test na ChSK Certificates of Analysis

   Product Number PackagingSpecificationLot Number
   1145600001 EPS boxPDF Specification Document

   Certificates

   Title
   114560 - Certificate of Quality - Spectroquant COD Cell Test / CSB-Küvettentest / Test en cubetas DQO

   Brochure

   Title
   Go Green - Make the world a greener place with high-quality products for environmental testing (Merck)
   Undisputed Accuracy for Your Quantitative Results (Merck)
   Water, Food & Environmental Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories (Merck)

   Technical Info

   Title
   COD Comparison Table 2017
   COD Spectroquant Comparison table 1999
   COD Spectroquant Method 1999
   COD Spectroquant Method 2017
   COD Spectroquant Test Kits Certificate Letter USEPA 2017C
   COD Spectroquant WW Letter USEPA 1999
   ISO conformity of Merck COD Cell Tests
   Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2010 photometer from Hach
   Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2500 Odyssey photometer from Hach
   Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2700 photometer from Hach

   Instructions for Use

   Title
   Manual Spectroquant Photometer NOVA 60A (english)
   114560 - Spectroquant COD Cell Test
   Analytical Procedures and Appendices Spectroquant Prove 100
   Analytical Procedures and Appendices Spectroquant Prove 300
   Analytical Procedures and Appendices Spectroquant® Prove 600
   Bedienungsanleitung Spectroquant® Prove - German
   Manual Spectroquant NOVA 30
   Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 100
   Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 300
   Manual Spectroquant® Prove Connect to Dashboard - English

   Related Products & Applications

   Alternative Products

   Catalogue Number Description  
   109772 Kyvetový test na ChSK (bez Hg) Show Pricing & Availability
   114540 Kyvetový test na ChSK Show Pricing & Availability
   118750 Kyvetový test na ChSK pre fotometre iných výrobcov Show Pricing & Availability

   Related Products

   Catalogue Number Description  
   114540 Kyvetový test na ChSK Show Pricing & Availability

   Accessories (Primary)

   Catalogue Number Description  
   173016 Prove 100 Show Pricing & Availability
   173017 Prove 300 Show Pricing & Availability
   173018 Prove 600 Show Pricing & Availability
   109752 Fotometer NOVA 60 Show Pricing & Availability
   110079 Test na chloridy Show Pricing & Availability
   114695 CombiCheck 50 Show Pricing & Availability
   171200 Termoreaktor TR 320 Show Pricing & Availability
   171201 Termoreaktor TR 420 Show Pricing & Availability
   171202 Termoreaktor TR 620 Show Pricing & Availability

   Accessories (Secondary)

   Catalogue Number Description  
   114695 CombiCheck 50 Show Pricing & Availability

   Related Products By: Application Facete

   Related Products By: Brand Facete

   Categories

   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > COD
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > COD
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Aquaristics > COD
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Construction Material > COD
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > COD
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Boiler Water / Cooling Water > COD
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > USEPA
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Drinking Water > COD
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > COD
   Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > Spectroquant® Tests