Millipore Sigma Vibrant Logo

102110 Hydroxid vápenatý

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
1305-62-0215-137-3H₂CaO₂Ca(OH)₂74.09 g/molPh Eur,BP,USP,JP,FCC,E 526

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1021101000
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 1 kg
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1021109025
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Kartónová krabica 25 kg
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1021109050
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Kartónová krabica 50 kg
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity is a multiple of
       Maximum Quantity is
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       1021109500
       Retrieving availability...
       Limited AvailabilityLimited Availability
       In Stock 
       Discontinued
       Limited Quantities Available
       Availability to be confirmed
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Will advise
         Contact Customer Service
         Contact Customer Service

         Big Bag 500 kg
         Retrieving price...
         Price could not be retrieved
         Minimum Quantity is a multiple of
         Maximum Quantity is
         Upon Order Completion More Information
         You Saved ()
          
         Request Pricing
         Description
         Catalogue Number102110
         DescriptionCalcium hydroxide
         References
         Product Information
         CAS number1305-62-0
         EC number215-137-3
         GradePh Eur,BP,USP,JP,FCC,E 526
         Hill FormulaH₂CaO₂
         Chemical formulaCa(OH)₂
         Molar Mass74.09 g/mol
         HS Code2825 90 19
         Quality LevelMQ500
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density2.24 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point550 °C (rozklad)
         pH value12.6 (H₂O, 20 °C) (nasýtený roztok)
         Bulk density400 kg/m3
         Solubility1.7 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Potkan 7340 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
         Hazard Pictogram(s)
         Hazard Statement(s)H315: Dráždi kožu.
         H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
         H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
         Precautionary Statement(s)P260: Nevdychujte prach.
         P280: Noste ochranné okuliare.
         P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
         P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
         P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
         P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
         Signal WordNebezpečenstvo
         RTECSEW2800000
         Storage class10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
         WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
         Disposal14
         Anorganické soli: nádoba I. Neutrálne roztoky týchto solí: nádoba D. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
         Safety Information
         Hazard Symbols Hazard SymbolsIrritant
         Categories of dangerdráždivá
         R PhraseR 37/38-41
         Dráždi dýchacie cesty a pokožku.Riziko vážneho poškodenia očí.
         S PhraseS 22-26-39
         Nevdychujte prach.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Použite ochranu očí a tváre.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (acidimetric)95.0 - 100.5 %
         Assay (complexometric, JP)90.0 - 101.0 %
         Identitypasses test
         Substances insoluble in hydrochloric acid≤ 0.5 %
         Carbonate (as CaCO₃)≤ 5.0 %
         Carbonate (CO₃)passes test
         Chloride (Cl)≤ 0.03 %
         Fluoride (F)≤ 0.0050 %
         Phosphate (PO₄)≤ 0.08 %
         Sulfate (SO₄)≤ 0.08 %
         Heavy metals (as Pb)≤ 0.0020 %
         Al (Aluminium)≤ 0.08 %
         As (Arsenic)≤ 0.0003 %
         Ba (Barium)≤ 0.0300 %
         Cd (Cadmium)*≤ 0.00010
         Cu (Copper)≤ 0.0025 %
         Fe (Iron)≤ 0.05 %
         Mn (Manganese)≤ 0.025 %
         Ni (Nickel)*≤ 0.0002
         Pb (Lead)*≤ 0.0002 %
         Si (Silicon)≤ 0.15 %
         Sr (Strontium)≤ 0.03 %
         V (Vanadium)*≤ 0.0010
         Zn (Zinc)≤ 0.0025 %
         Magnesium and alcali salts≤ 2.7 %
         Residual solvents (ICH Q3C)excluded by production process
         Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
         Corresponds to Ph Eur, BP, JP, USP, FCC, E 526
         Conforms to the purity criteria on food additives according to the current European Commission Regulation.

         Documentation

         Material Qualification Dossier

         Title

         Quality Management Dossier

         Title

         Operational Excellence Dossier

         Title

         Hydroxid vápenatý MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Hydroxid vápenatý Certificates of Analysis

         Product Number PackagingSpecificationLot Number
         1021101000 Plastová flašaPDF Specification Document
         1021109025 Kartónová krabicaPDF Specification Document
         1021109050 Kartónová krabicaPDF Specification Document
         1021109500 Big BagPDF Specification Document

         Certificates

         Title