Millipore Sigma Vibrant Logo

102210 Sírouhlík

102210
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
75-15-0200-843-6CS₂76.13 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1022101000
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 1 l
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   Description
   Catalogue Number102210
   OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
   References
   Product Information
   CAS number75-15-0
   EC index number006-003-00-3
   EC number200-843-6
   Hill FormulaCS₂
   Molar Mass76.13 g/mol
   HS Code2813 10 00
   Structure formula ImageStructure formula Image
   Quality LevelMQ100
   Applications
   ApplicationCarbon disulfide for spectroscopy Uvasol®. CAS 75-15-0, molar mass 76.13 g/mol.
   Biological Information
   Physicochemical Information
   Boiling point46.5 °C (1013 hPa)
   Density1.26 g/cm3 (20 °C)
   Explosion limit1 - 60 %(V)
   Flash point-30 °C
   Ignition temperature95 °C
   Melting Point-111.6 °C
   Vapor pressure398 hPa (20 °C)
   Solubility2.1 g/l
   Dimensions
   Materials Information
   Toxicological Information
   LD 50 oralLD50 Potkan 3188 mg/kg
   Safety Information according to GHS
   Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Statement(s)H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
   H315: Dráždi kožu.
   H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H361fd: Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
   H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
   Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
   P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
   P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
   P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
   P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
   P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
   P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
   Signal WordNebezpečenstvo
   Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
   WGKWGK 2 ohrozujúce vody
   Disposal9
   Karcinogénne zlúčeniny a horľavé zlúčeniny označené ako "veľmi jedovaté" alebo "jedovaté": nádoba F. Alkylsulfáty sú karcinogénne. Buďte osobitne opatrní, aby nedošlo k vdýchnutiu alebo ku kontaktu s pokožkou. Alkylsulfáty neutralizujte pridaním (z oddeľovacieho lievika) koncentrovaného ľadového roztoku amoniaku (kat. č. 105426) po kvapkách za intenzívneho miešania. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
   Safety Information
   Hazard Symbols Hazard SymbolsToxic
   Hazard SymbolsFlammable
   Categories of dangerve?mi hor?avá, dráždivá, jedovatá, toxická pre reprodukciu
   R PhraseR 11-36/38-48/23-62-63
   Veľmi horľavý.Dráždi oči a pokožku.Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.Možné riziko poškodenia plodnosti.Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.
   S PhraseS 16-33-36/37-45
   Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.Noste vhodný ochranný odev a rukavice.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
   Product Usage Statements
   Storage and Shipping Information
   StorageSkladujte pri teplotách pod +30°C.
   Packaging Information
   Transport Information
   Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1131 , 3 (6.1), I
   Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1131 , 3 (6.1),
   Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1131 , 3 (6.1), I
   Supplemental Information
   Specifications
   Assay (GC)≥ 99.90 %
   Water (K. F.)≤ 0.010 %
   Evaporation residue≤ 0.0010 %
   Benzene (GC)≤ 0.0060 %
   Toluene (GC)≤ 0.0010 %
   Xylene (GC)≤ 0.0010 %
   Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
   Acidity≤ 0.0005 meq/g
   Color number≤ 10
   Transmission (at 382 nm)≥ 10 %
   Transmission (at 388 nm)≥ 35 %
   Transmission (at 403 nm)≥ 80 %
   Transmission (at 410 nm)≥ 90 %
   Transmission (at 500 nm)≥ 99 %
   Suitable for BTX determination

   Related Products & Applications

   Accessories (Secondary)

   Catalogue Number Description  
   100801 Súprava štítkov podľa systému GHS Show Pricing & Availability
   108801 Kľúč na fľaše Show Pricing & Availability

   Related Products By: Application Facete

   Related Products By: Brand Facete

   Categories

   Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
   Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
   Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy