Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

111114 Test na chlór

Overview

Replacement Information

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1111140001 Plastová flaša 2000 tests
Description
Catalogue Number111114
DescriptionChlorine Test
OverviewWhen the reagents of the MColortestTM test are used up, the kit can be refilled by ordering the appropriate reagents. They are available for a range ofMColortestTM test kits, making it a particularly economical system.
References
Product Information
HS Code3822 19 90
Quality LevelMQ100
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.15 g/cm3 (20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Môže byť korozívna pre kovy.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Precautionary Statement(s)P234: Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P304 + P340 + P310: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Signal WordNebezpečenstvo
Storage class8B Nehorľavé, leptavé nebezpečné látky
WGKWGK 2 významne ohrozuje vodné zdroje
Disposal28
Vodné roztoky: nádoba D.
Safety Information
Categories of dangeržieravá
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2796 , 8, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2796 , 8, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2796 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1111140001 04022536130361