Millipore Sigma Vibrant Logo

102333 Chlórtrimetylsilán

102333
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
75-77-4200-900-5C₃H₉ClSi(CH₃)₃SiCl108.64 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1023330100
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 100 ml
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1023330250
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 250 ml
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number102333
     SynonymsTrimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
     DescriptionChlorotrimethylsilane
     References
     Product Information
     CAS number75-77-4
     EC number200-900-5
     Hill FormulaC₃H₉ClSi
     Chemical formula(CH₃)₃SiCl
     Molar Mass108.64 g/mol
     HS Code2931 90 00
     Structure formula ImageStructure formula Image
     Quality LevelMQ100
     Applications
     ApplicationChlorotrimethylsilane for gas chromatography. CAS 75-77-4, chemical formula (CH₃)₃SiCl.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point57 °C (1013 hPa)
     Density0.86 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.5 - 46 %(V)
     Flash point-20 °C
     Ignition temperature420 °C
     Melting Point-58 °C
     Vapor pressure250 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Potkan 4868 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Králik 1530 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
     H301 + H331: Toxický pri požití alebo vdýchnutí.
     H312: Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
     H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
     H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
     EUH014: Prudko reaguje s vodou.
     Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
     P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
     P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
     P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
     P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
     P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
     P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
     P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
     P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
     Signal WordNebezpečenstvo
     Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
     WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
     Disposal24
     Kvapalné anorganické halidy a hydrolýzy - citlivé reagencie je potrebné opatrne primiešať po kvapkách do ľadového 10 % roztoku hydroxidu sodného (kat. č. 105587) (pozor: žieravé plyny!). Nádoba D alebo E.
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsCorrosive
     Hazard SymbolsFlammable
     Categories of dangerve?mi hor?avá, žieravá
     R PhraseR 11-14-20/21/22-35-37
     Veľmi horľavý.Prudko reaguje s vodou.Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.Dráždi dýchacie cesty.
     S PhraseS 7/9-16-23-26-36/37/39-45
     Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.Nevdychujte výpary.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovacia teplota: žiadne obmedzenia.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1298 , 3 (8), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1298 , 3 (8), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1298 , 3 (8), II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
     Identity (IR)passes test

     Related Products & Applications

     Accessories (Secondary)

     Catalogue Number Description  
     110023 Test na kyselinu askorbovú Show Pricing & Availability

     Related Products By: Application Facete

     Categories

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Derivatisation Reagents
     Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Gas Chromatography GC > Derivatisation Reagents