Millipore Sigma Vibrant Logo

102481 Dusičnan chromitý nonahydrát

102481
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
7789-02-8236-921-1CrN₃O₉ * 9H₂OCr(NO₃)₃ * 9H₂O400.15 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1024810250
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 250 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   Description
   Catalogue Number102481
   SynonymsChromic Nitrate
   References
   Product Information
   CAS number7789-02-8
   EC number236-921-1
   Hill FormulaCrN₃O₉ * 9H₂O
   Chemical formulaCr(NO₃)₃ * 9H₂O
   Molar Mass400.15 g/mol
   HS Code2834 29 80
   Quality LevelMQ300
   Applications
   Biological Information
   Physicochemical Information
   Melting Point36 - 37 °C
   pH value2 - 3 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
   Bulk density710 kg/m3
   Solubility810 g/l
   Dimensions
   Materials Information
   Toxicological Information
   LD 50 oralLD50 Potkan 3250 mg/kg
   Safety Information according to GHS
   Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Statement(s)H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
   H315: Dráždi kožu.
   H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
   H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
   Precautionary Statement(s)P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
   P280: Noste ochranné rukavice.
   P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
   P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
   Signal WordPozor
   Storage class5.1B Oxidujúce nebezpečné látky
   WGKWGK 2 ohrozujúce vody
   Disposal14
   Anorganické soli: nádoba I. Neutrálne roztoky týchto solí: nádoba D. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
   Safety Information
   Hazard Symbols Hazard SymbolsIrritant
   Hazard SymbolsOxidising
   Hazard SymbolsDangerous for the environment
   Categories of dangeroxidujúca, dráždivá
   R PhraseR 8-36/38-43-52/53
   Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.Dráždi oči a pokožku.Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
   S PhraseS 26-24/25-37-61
   V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.Noste vhodné rukavice.Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
   Product Usage Statements
   Storage and Shipping Information
   StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
   Packaging Information
   Transport Information
   Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2720 , 5.1, III
   Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2720 , 5.1, III
   Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2720 , 5.1, III
   Supplemental Information
   Specifications
   Assay (iodometric)≥ 98.0 %
   pH-value (5 %; water)2.0 - 3.0
   Chloride (Cl)≤ 0.002 %
   Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %
   Cu (Copper)≤ 0.001 %
   Fe (Iron)≤ 0.01 %
   NH₄ (Ammonium)≤ 0.002 %
   Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)≤ 0.05 %

   Documentation

   Dusičnan chromitý nonahydrát MSDS

   Title

   Safety Data Sheet (SDS) 

   Dusičnan chromitý nonahydrát Certificates of Analysis

   Product Number PackagingSpecificationLot Number
   1024810250 Plastová flašaPDF Specification Document