Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

101036 Síran chromito-draselný dodekahydrát

101036
Purchase on Sigma-Aldrich

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
7788-99-0233-401-6CrKO₈S₂ * 12 H₂OKCr(SO₄)₂ * 12H₂O499.41 g/molACS,Reag. Ph Eur

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1010360250 Plastová flaša 250 g
Description
Catalogue Number101036
SynonymsPotassium chromium(III) sulfate, Alum chrome
DescriptionChromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
References
Product Information
CAS number7788-99-0
EC number233-401-6
GradeACS,Reag. Ph Eur
Hill FormulaCrKO₈S₂ * 12 H₂O
Chemical formulaKCr(SO₄)₂ * 12H₂O
Molar Mass499.41 g/mol
HS Code2833 30 00
Quality LevelMQ300
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.83 g/cm3 (20 °C)
Melting Point89 °C
pH value3 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density800 - 1000 kg/m3
Solubility250 g/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Precautionary Statement(s)P264: Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P332 + P313: Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
Signal WordPozor
RTECSGB6845000
Storage class10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
WGKWGK 3 silne ohrozujúce vody
Disposal14
Anorganické soli: nádoba I. Neutrálne roztoky týchto solí: nádoba D. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
Safety Information
Categories of dangerdráždivá
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Supplemental Information
Specifications
Assay (iodometric)99.0 - 102.0 %
Identitypasses test
Insoluble matter≤ 0.01 %
Chloride (Cl)≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb)≤ 0.01 %
Al (Aluminium)≤ 0.005 %
Cu (Copper)≤ 0.001 %
Fe (Iron)≤ 0.010 %
NH₄ (Ammonium)≤ 0.010 %
Pb (Lead)≤ 0.005 %
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1010360250 04022536014814

Documentation

Síran chromito-draselný dodekahydrát MSDS

Title

Safety Data Sheet (SDS) 

Síran chromito-draselný dodekahydrát Certificates of Analysis

Product Number PackagingSpecificationLot Number
1010360250 Plastová flašaPDF Specification Document