Millipore Sigma Vibrant Logo

102827 Cyklohexán

102827
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
110-82-7203-806-2C₆H₁₂84.16 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1028271000
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 1 l
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1028272500
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 2.5 l
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number102827
     SynonymsHexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
     OverviewWith their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
     References
     Product Information
     CAS number110-82-7
     EC index number601-017-00-1
     EC number203-806-2
     Hill FormulaC₆H₁₂
     Molar Mass84.16 g/mol
     HS Code2902 11 00
     Structure formula ImageStructure formula Image
     Quality LevelMQ100
     Applications
     ApplicationCyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 110-82-7.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point81 °C (1013 hPa)
     Density0.78 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.2 - 8.3 %(V)
     Flash point-18 °C
     Ignition temperature260 °C
     Melting Point6.5 °C
     Vapor pressure124 hPa (24 °C)
     Viscosity kinematic1.26 mm2/s (20 °C)
     Solubility0.05 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Potkan > 5000 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Králik > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
     H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
     H315: Dráždi kožu.
     H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
     H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
     Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
     P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
     P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
     P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
     P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
     P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
     Signal WordNebezpečenstvo
     RTECSGU6300000
     Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
     WGKWGK 2 ohrozujúce vody
     Disposal1
     Silno kontaminované organické rozpúštadlá neobsahujúce halogény: nádoba A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsHarmful
     Hazard SymbolsFlammable
     Hazard SymbolsDangerous for the environment
     Categories of dangerve?mi hor?avá, dráždivá, škodlivá, nebezpe?ná pre životné prostredie
     R PhraseR 11-38-65-67-50/53
     Veľmi horľavý.Dráždi pokožku.Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
     S PhraseS 9-16-25-33-51-60-61-62
     Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.Zabráňte kontaktu s očami.Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.Používajte len na dobre vetranom mieste.Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1145 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1145 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1145 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (GC)≥ 99.9 %
     Identity (IR)conforms
     Evaporation residue≤ 2.0 mg/l
     Water≤ 0.01 %
     Acidity≤ 0.0002 meq/g
     Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
     Transmission (at 230 nm)≥ 75 %
     Transmission (at 240 nm)≥ 90 %
     Transmission (from 260 nm)≥ 99 %
     Filtered by 0.2 µm filter

     Related Products & Applications

     Accessories (Primary)

     Catalogue Number Description  
     109996 Adaptér S 40 Show Pricing & Availability
     963533 Bezpečnostný nosič Show Pricing & Availability

     Accessories (Secondary)

     Catalogue Number Description  
     100801 Súprava štítkov podľa systému GHS Show Pricing & Availability
     103830 HPLC fľašový adaptér s 3 prípojkami pre hadičky s vn. priem. 3,2 mm, pre dodávku rozpúšťadiel vo,fľašiach Show Pricing & Availability
     103831 HPLC fľašový adaptér S40 s 3 prípojkami pre hadičky a 1 prípojkou pre výfukový vzduchový filter pre fľaše s odpadovými rozpúšťadlami Show Pricing & Availability
     103833 Výfukový vzduchový filter pre HPLC fľašový adaptér S40, pre odpad Show Pricing & Availability
     108801 Kľúč na fľaše Show Pricing & Availability

     Related Products By: Application Facete

     Related Products By: Brand Facete

     Categories

     Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Mobile Phases for Chromatography > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®
     Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®