Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

102827 Cyklohexán

102827
Purchase on Sigma-Aldrich

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
110-82-7203-806-2C₆H₁₂84.16 g/mol

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1028271000 Sklená flaša 1 l
1028272500 Sklená flaša 2.5 l
Description
Catalogue Number102827
SynonymsHexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
OverviewWith their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
References
Product Information
CAS number110-82-7
EC index number601-017-00-1
EC number203-806-2
Hill FormulaC₆H₁₂
Molar Mass84.16 g/mol
HS Code2902 11 00
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ100
Applications
ApplicationCyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 110-82-7.
Biological Information
Physicochemical Information
Boiling point81 °C (1013 hPa)
Density0.774 g/cm3 (25 °C)
Explosion limit1.2 - 8.3 %(V)
Flash point-20 °C
Ignition temperature260 °C
Melting Point6.47 °C
Vapor pressure124 hPa (24 °C)
Viscosity kinematic1.26 mm2/s (20 °C)
Solubility0.05 g/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
LD 50 oralLD50 Potkan > 5000 mg/kg
LD 50 dermalLD50 Králik > 2000 mg/kg
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315: Dráždi kožu.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301 + P310: PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P331: Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Signal WordNebezpečenstvo
RTECSGU6300000
Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
WGKWGK 2 významne ohrozuje vodné zdroje
Disposal1
Silno kontaminované organické rozpúštadlá neobsahujúce halogény: nádoba A.
Safety Information
Categories of dangerve?mi hor?avá, dráždivá, škodlivá, nebezpe?ná pre životné prostredie
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1145 , 3, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1145 , 3, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1145 , 3, II
Supplemental Information
Specifications
Purity (GC)≥ 99.9 %
Identity (IR)conforms
Evaporation residue≤ 2.0 mg/l
Water≤ 0.01 %
Acidity≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm)≥ 75 %
Transmission (at 240 nm)≥ 90 %
Transmission (from 260 nm)≥ 99 %
Filtered by 0.2 µm filter
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1028271000 04022536037134
1028272500 04022536037141

Related Products & Applications

Accessories (Primary)

Catalogue Number Description
109996 Adaptér S 40
963533 Bezpečnostný nosič

Accessories (Secondary)

Catalogue Number Description
100801 Súprava štítkov podľa systému GHS
103830 HPLC fľašový adaptér s 3 prípojkami pre hadičky s vn. priem. 3,2 mm, pre dodávku rozpúšťadiel vo,fľašiach
103831 HPLC fľašový adaptér S40 s 3 prípojkami pre hadičky a 1 prípojkou pre výfukový vzduchový filter pre fľaše s odpadovými rozpúšťadlami
103833 Výfukový vzduchový filter pre HPLC fľašový adaptér S40, pre odpad
108801 Kľúč na fľaše

Related Products By: Application Facete

Related Products By: Brand Facete

Categories

Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®
Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Mobile Phases for Chromatography > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®