Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

100579 DPX new

100579
Purchase on Sigma-Aldrich

Overview

Replacement Information

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1005790500 Sklená flaša 500 ml
Description
Catalogue Number100579
DescriptionDPX new
OverviewDPX new is a synthetic non-aqueous mounting medium for Microscopy. In its formulation, the teratogenic plasticizer Dibutyl phthalate (DBP) has been avoided, which renders the composition safer for environment and more user-friendly than the conventionally used mounting agent DPX. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.

Refractive index (20°C) 1.518 - 1.521
Viscosity (20°C) 600 - 700 mPa*s
References
Product Information
HS Code3208 90 39
Quality LevelMQ400
Applications
Applicationstaining kit for microscopy
Biological Information
Physicochemical Information
Density0.9068 g/cm3 (20 °C)
Flash point22.0 °C
Refractive Index1.519
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
P301 + P310: PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P331: Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Signal WordNebezpečenstvo
Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
WGKWGK 2 významne ohrozuje vodné zdroje
Safety Information
Categories of dangerhor?avá, škodlivá, dráždivá
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1307 , 3, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1307 , 3, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1307 , 3, II
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1005790500 04027269296575