Millipore Sigma Vibrant Logo

100926 Dietyléter

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
60-29-7200-467-2C₄H₁₀O(C₂H₅)₂O74.12 g/molPh Eur,BP

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1009261000
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 1 l
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1009265000
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Aluminium Bottle 5 l
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1009266025
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Sud z nehrdz. ocele 25 l
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity is a multiple of
       Maximum Quantity is
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       1009266190
       Retrieving availability...
       Limited AvailabilityLimited Availability
       In Stock 
       Discontinued
       Limited Quantities Available
       Availability to be confirmed
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Will advise
         Contact Customer Service
         Contact Customer Service

         Sud z nehrdz. ocele 190 l
         Retrieving price...
         Price could not be retrieved
         Minimum Quantity is a multiple of
         Maximum Quantity is
         Upon Order Completion More Information
         You Saved ()
          
         Request Pricing
         Description
         Catalogue Number100926
         SynonymsEt2O, Ethoxyethane, Ethyl ether, Ether
         DescriptionDiethyl ether
         References
         Product Information
         CAS number60-29-7
         EC index number603-022-00-4
         EC number200-467-2
         GradePh Eur,BP
         Hill FormulaC₄H₁₀O
         Chemical formula(C₂H₅)₂O
         Molar Mass74.12 g/mol
         HS Code2909 11 00
         Structure formula ImageStructure formula Image
         Quality LevelMQ500
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point34.6 °C (1013 hPa)
         Density0.71 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit1.7 - 36 %(V)
         Flash point-40 °C
         Ignition temperature180 °C
         Melting Point-116.3 °C
         Vapor pressure587 hPa (20 °C)
         Solubility69 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Potkan 1215 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Králik > 2000 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
         Hazard Pictogram(s)
         Hazard Statement(s)H224: Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
         H302: Škodlivý po požití.
         H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
         EUH019: Môže vytvárať výbušné peroxidy.
         EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
         Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
         P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
         P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
         P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
         Signal WordNebezpečenstvo
         RTECSKI5775000
         Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
         WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
         Disposal1
         Silno kontaminované organické rozpúštadlá neobsahujúce halogény: nádoba A.
         Safety Information
         Hazard Symbols Hazard SymbolsHarmful
         Hazard SymbolsHighly Flammable
         Categories of dangermimoriadne hor?avá, škodlivá
         R PhraseR 12-19-22-66-67
         Mimoriadne horľavý.Môže vytvárať výbušné peroxidy.Škodlivý po požití.Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
         S PhraseS 9-16-29-33
         Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.Nevypúšťať do kanalizačnej siete.Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1155 , 3, I
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1155 , 3, I
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1155 , 3, I
         Supplemental Information
         Specifications
         Purity (GC)≥ 99.5 %
         Identity (IR)conforms
         Acidic substancesconforms
         Density (d 20 °C/20 °C)0.714 - 0.716
         Boiling point (lower value)≥ 34.0 °C
         Boiling point (upper value)≤ 35.0 °C
         Foreign odorconforms
         Aldehydesconforms
         Peroxidesconforms
         Residual solvents (ICH Q3C)excluded by production process
         Evaporation residue≤ 20 mg/l
         Water≤ 0.20 %
         Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities).
         Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
         Stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
         Conforms to Ph Eur, BP

         Documentation

         Material Qualification Dossier

         Title

         Quality Management Dossier

         Title

         Operational Excellence Dossier

         Title

         Dietyléter MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Dietyléter Certificates of Analysis

         Product Number PackagingSpecificationLot Number
         1009261000 Sklená flašaPDF Specification Document
         1009265000 Aluminium BottlePDF Specification Document
         1009266025 Sud z nehrdz. ocelePDF Specification Document
         1009266190 Sud z nehrdz. ocelePDF Specification Document

         Certificates

         Title