Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

111608 Etídiumbromid

Overview

Replacement Information

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1116080030 Sklená flaša 30 ml
Description
Catalogue Number111608
References
Product Information
HS Code2933 99 99
Structure formula ImageStructure formula Image
Quality LevelMQ100
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.00 g/cm3 (20 °C)
pH value4.4 (H₂O, 20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H331: Toxický pri vdýchnutí.
H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
Precautionary Statement(s)P202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov.
P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
P304 + P340 + P311: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
Signal WordNebezpečenstvo
Storage class6.1D Nehorľavé, akútne toxické v kategórii 3 / toxické nebezpečné látky alebo nebezpečné látky s chronickými účinkami
WGKNWG neohrozuje vodné prostredie
Disposal9
Karcinogénne zlúčeniny a horľavé zlúčeniny označené ako "veľmi jedovaté" alebo "jedovaté": nádoba F. Alkylsulfáty sú karcinogénne. Buďte osobitne opatrní, aby nedošlo k vdýchnutiu alebo ku kontaktu s pokožkou. Alkylsulfáty neutralizujte pridaním (z oddeľovacieho lievika) koncentrovaného ľadového roztoku amoniaku (kat. č. 105426) po kvapkách za intenzívneho miešania. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
Safety Information
Categories of dangerjedovatá, mutagénna
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri +2°C až +8°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2810 , 6.1, III
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2810 , 6.1, III
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2810 , 6.1, III
Supplemental Information
Specifications
Identity (UV/VIS-Spectrum)passes test
Absorption maximum (water)478 - 482 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.004 %; water)140 - 160
Suitability for electrophoresispasses test
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1116080030 04022536133775