Millipore Sigma Vibrant Logo

107563 Extran® AP 12

107563
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information
Replacement InformationIn North America 107563.2000 replaces and is identical to EX0990-1

Key Spec Table

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1075632000
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 2 kg
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1075639010
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Plastové vedro 10 kg
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1075639025
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Plastový sud 25 kg
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity is a multiple of
       Maximum Quantity is
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       Description
       Catalogue Number107563
       ReplacesEX0990-1
       OverviewThis product is identical to EX0990 with the same quality and specification. Some pack sizes have changed to provide a globally harmonized offering.
       References
       Product Information
       HS Code3402 20 90
       Quality LevelMQ200
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       pH value12.3 (3 g/l, H₂O, 20 °C)
       Bulk density900 kg/m3
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H290: Môže byť korozívna pre kovy.
       H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
       Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
       P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
       P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
       P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
       Signal WordNebezpečenstvo
       Storage class8B Nehorľavé, leptavé nebezpečné látky
       WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
       Disposal30
       Laboratórne čistiace prostriedky Extran sú biodegradovateľné. Ak však boli použité na odstraňovanie látok škodlivých pre životné prostredie, zhromažďite vodu použitú na čistenie do nádoby D.
       Safety Information
       Hazard Symbols Hazard SymbolsCorrosive
       Categories of dangeržieravá
       R PhraseR 35
       Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageNoTempLimit
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1823 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1823 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1823 , 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
       Supplemental Information
       Specifications
       Identitypasses test
       pH-value (1 %; water)≥ 12.5
       Foaming volume (5 %; water)≤ 1 ml
       Bulk densityabout 90

       Related Products & Applications

       Accessories (Secondary)

       Catalogue Number Description  
       965535 Adaptér vyrobený z PP Show Pricing & Availability

       Related Products By: Brand Facete

       Categories

       Reagents, Chemicals and Labware > Cleaning of Lab Equipment > Extran® Automated Cleaning
       Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Safety Products and General Applications > Cleaning Applications Extran® > Extran® AP types for Automated Cleaning