Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

110036 Test na formaldehyd

Overview

Replacement Information
Replacement InformationIn North America 110036.0001 replaces and is identical to 10036-1

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1100360001 Plastový box 100 tests
Description
Catalogue Number110036
Replaces10036; 10036-1
OverviewFormaldehyde is used as a disinfectant for surfaces, medical equipment and also as a raw material in binding agents, fixing agents or as a preservative.
References
Product Information
HS Code3822 19 90
Quality LevelMQ100
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Môže byť korozívna pre kovy.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Precautionary Statement(s)P234: Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P304 + P340 + P310: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P363: Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
Signal WordNebezpečenstvo
Storage class8A Horľavé, leptavé nebezpečné látky
WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
Safety Information
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri +2°C až +8°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1100360001 04022536121000

Related Products & Applications

Related Products

Catalogue Number Description
116989 Test na formaldehyd

Accessories (Secondary)

Catalogue Number Description
114500 Kyvetový test na formaldehyd
114678 Test na formaldehyd
116989 Test na formaldehyd

Related Products By: Application Facete

Related Products By: Brand Facete

Categories

Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Food > Formaldehyde
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Visual Tests for Semi-quantitative Analyses > Test Strips, MQuant™
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Formaldehyde
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Disinfection Control > Formaldehyde
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Electroplating > Formaldehyde
Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > Formaldehyde