Millipore Sigma Vibrant Logo

100263 Kyselina mravčia 98 - 100 %

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
64-18-6200-579-1CH₂O₂HCOOH46.03 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1002631000
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 1 l
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1002632500
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 2.5 l
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1002639025
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Plastový kanister 25 l
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity is a multiple of
       Maximum Quantity is
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       Description
       Catalogue Number100263
       SynonymsMethanoic acid, Formylic acid
       DescriptionFormic acid 98-100%
       References
       Product Information
       CAS number64-18-6
       EC index number607-001-00-0
       EC number200-579-1
       Hill FormulaCH₂O₂
       Chemical formulaHCOOH
       Molar Mass46.03 g/mol
       HS Code2915 11 00
       Structure formula ImageStructure formula Image
       Quality LevelMQ500
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point101 °C (1013 hPa)
       Density1.22 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit12 - 38 %(V)
       Flash point49.5 °C
       Melting Point4 °C
       pH value2.2 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure42 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H226: Horľavá kvapalina a pary.
       H302: Škodlivý po požití.
       H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
       H331: Toxický pri vdýchnutí.
       EUH071: Žieravé pre dýchacie cesty.
       Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
       P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
       P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
       P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
       P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
       P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
       Signal WordNebezpečenstvo
       RTECSLQ4900000
       Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
       WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
       Disposal4
       Kvapalné organické kyseliny a roztoky v prípade potreby zrieďte a opatrne neutralizujte hydrogénuhličitanom sodným (kat. č. 106323) alebo hydroxidom sodným (kat. č. 106462). Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Hazard SymbolsCorrosive
       Categories of dangerhor?avá, žieravá
       R PhraseR 10-35-20/22
       Horľavý.Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.
       S PhraseS 23-26-45
       Nevdychujte výpary.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1779 , 8 (3), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1779 , 8 (3), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1779 , 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (alkalimetric)≥ 98.0 %
       Identity (IR-spectrum)passes test
       Appearancepasses test
       Appearance of solutionpasses test
       Density (d 20/20)1.217 - 1.223
       Chromatographic purity (Acetic acid)≤ 0.5 %
       Chromatographic purity (other impurity)≤ 0.1 %
       Chromatographic purity (Sum of all other impurities)≤ 0.3 %
       Chloride (Cl)≤ 0.001 %
       Sulfate (SO₄)≤ 0.004 %
       Sulfite (SO₃)≤ 0.002 %
       Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %
       As (Arsenic)≤ 0.0003 %
       Cu (Copper)≤ 0.002 %
       Pb (Lead)≤ 0.001 %
       Zn (Zinc)≤ 0.002 %
       Aldehydespasses test
       Formaldehyde (HCHO)≤ 0.1 %
       Oxalic acid (C₂H₂O₄)≤ 0.01 %
       Residual solvents (ICHQ3C) of class 2 (Methanol)≤ 0.3 %
       Evaporation residue≤ 0.005 %

       Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).

       Documentation

       Material Qualification Dossier

       Title

       Quality Management Dossier

       Title

       Operational Excellence Dossier

       Title

       Kyselina mravčia 98 - 100 % MSDS

       Title

       Safety Data Sheet (SDS) 

       Kyselina mravčia 98 - 100 % Certificates of Analysis

       Product Number PackagingSpecificationLot Number
       1002631000 Sklená flašaPDF Specification Document
       1002632500 Sklená flašaPDF Specification Document
       1002639025 Plastový kanisterPDF Specification Document

       Certificates

       Title