Millipore Sigma Vibrant Logo

104013 Furfural

104013
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaMolar MassGrade Value
98-01-1202-627-7C₅H₄O₂96.08 g/molACS

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1040130020
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 20 ml
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1040130100
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 100 ml
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number104013
     Synonyms2-Furancarbaldehyde
     References
     Product Information
     CAS number98-01-1
     EC index number605-010-00-4
     EC number202-627-7
     GradeACS
     Hill FormulaC₅H₄O₂
     Molar Mass96.08 g/mol
     HS Code2932 12 00
     Structure formula ImageStructure formula Image
     Quality LevelMQ100
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point162 °C (1013 hPa)
     Density1.16 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit2.1 - 19.3 %(V)
     Flash point60 °C
     Ignition temperature315 °C
     Melting Point-37 °C
     Vapor pressure1 hPa (20 °C)
     Solubility83 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Potkan 65 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H301 + H331: Toxický pri požití alebo vdýchnutí.
     H312: Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
     H315: Dráždi kožu.
     H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
     H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
     H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
     Precautionary Statement(s)P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
     P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
     P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
     P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
     P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
     Signal WordNebezpečenstvo
     RTECSLT7000000
     Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
     WGKWGK 2 ohrozujúce vody
     Disposal9
     Karcinogénne zlúčeniny a horľavé zlúčeniny označené ako "veľmi jedovaté" alebo "jedovaté": nádoba F. Alkylsulfáty sú karcinogénne. Buďte osobitne opatrní, aby nedošlo k vdýchnutiu alebo ku kontaktu s pokožkou. Alkylsulfáty neutralizujte pridaním (z oddeľovacieho lievika) koncentrovaného ľadového roztoku amoniaku (kat. č. 105426) po kvapkách za intenzívneho miešania. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsToxic
     Categories of dangerjedovatá, dráždivá, karcinogénna
     R PhraseR 21-23/25-36/37/38-40
     Škodlivý pri kontakte s pokožkou.Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.Možnosť karcinogénneho účinku.
     S PhraseS 26-36/37-45
     V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Noste vhodný ochranný odev a rukavice.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri teplotách pod +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1199 , 6.1 (3), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1199 , 6.1 (3), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1199 , 6.1 (3), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Identity (IR)passes test
     Density (d 20 °C/20 °C)1.155 - 1.163
     Titrable free acid≤ 0.02 meq/g
     Evaporation residue≤ 0.5 %

     Related Products & Applications

     Categories

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Furans, Benzofurans
     Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Other Reagents for Pharmacopoeia Analysis
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Aldehydes > Heterocyclic Aldehydes