Millipore Sigma Vibrant Logo

100337 Kyselina flourovodíková 38 - 40 %

100337
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information
Replacement Information100337 replaces 100339. Product 100337 is an EMPURA® product with tighter specifications and similar pack sizes.

Key Spec Table

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1003371000
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 1 l
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1003372500
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Plastová flaša 2.5 l
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number100337
     Replaces100339
     SynonymsHydrofluoric acid solution, Fluoric acid
     References
     Product Information
     HS Code2811 11 00
     Quality LevelMQ200
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.13 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point-44 °C
     pH value2 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H300 + H310 + H330: Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
     H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
     Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
     P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
     P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
     P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
     P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
     P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
     Signal WordNebezpečenstvo
     Storage class6.1B Nehorľavé, akútne toxické v kategóriach 1 a 2 / veľmi toxické nebezpečné látky
     WGKWGK 2 významne ohrozuje vodné zdroje
     Disposal23
     S fluorovodíkom, anorganickými fluoridmi a ich roztokmi je potrebné zaobchádzať s najvyššou opatrnosťou. Zabránte kontaktu s nimi za akýchkoľvek okolností a zabezpečte prácu v účinnej odsávacej komore s uzavretým predným priezorom. Zvyšky rozpustené vo vode je možné vyzrážať na fluorid vápenatý. Tuhé látky a precipitát: nádoba I. Filtrát: nádoba D alebo E.
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsCorrosive
     Hazard SymbolsVery toxic
     Categories of dangerve?mi jedovatá, žieravá
     R PhraseR 26/27/28-35
     Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.
     S PhraseS 7/9-26-36/37-45
     Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Noste vhodný ochranný odev a rukavice.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1790 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1790 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1790 , 8 (6.1), II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (acidimetric)38 - 40 %
     Fe (Iron)≤ 0.001 %
     Chloride (Cl)≤ 0.002 %
     Hexafluorosilicate (SiF₆)≤ 0.01 %
     Sulfate (SO₄)≤ 0.001 %
     Sulfite (SO₃)≤ 0.002 %
     Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %
     Residue on ignition (as sulfate)≤ 0.002 %

     Related Products & Applications

     Alternative Products

     Catalogue Number Description  
     100338 Kyselina flourovodíková 40 % Show Pricing & Availability

     Accessories (Primary)

     Catalogue Number Description  
     101591 Chemizorb® HF Show Pricing & Availability

     Related Products By: Brand Facete

     Categories

     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Classical Inorganic Analysis > Acids EMSURE®, EMPARTA®, EMPLURA®