Millipore Sigma Vibrant Logo

105874 Chloristan horečnatý hydrát

105874
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information
Replacement InformationIn North America 105874.0500 replaces MX0069A-1, material has similar specification

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical Formula
64010-42-0233-108-3Cl₂MgO₈ * x H₂OMg(ClO₄)₂ * x H₂O

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1058740100
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Kovová nádoba 100 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1058740500
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Kovová nádoba 500 g
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number105874
     ReplacesMX0069A-1
     References
     Product Information
     CAS number64010-42-0
     EC number233-108-3
     Hill FormulaCl₂MgO₈ * x H₂O
     Chemical formulaMg(ClO₄)₂ * x H₂O
     HS Code2829 90 10
     Quality LevelMQ300
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density2.60 g/cm3 (25 °C) (bezvodá látka)
     pH value8.2 (50 g/l, H₂O, 25 °C)
     Bulk density600 - 800 kg/m3
     Solubility500 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
     H315: Dráždi kožu.
     H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
     H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
     Precautionary Statement(s)P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
     P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
     P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
     Signal WordNebezpečenstvo
     Storage class5.1B Oxidujúce nebezpečné látky
     WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
     Disposal22
     Anorganické peroxidy a oxidanty, bróm a jód je možné zneškodniť redukciou kyslým roztokom tiosíranu sodného (kat. č. 106513). nádoba D alebo E. Slabo rozpustné oxidanty je potrebné zozbierať samostatne do nádoby E alebo I.
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsIrritant
     Hazard SymbolsOxidising
     Categories of dangeroxidujúca, dráždivá
     R PhraseR 8-36/37/38
     Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
     S PhraseS 17-26
     Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1475 , 5.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1475 , 5.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1475 , 5.1, II, Segregation Group: 13 (Perchlorates)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (complexometric)≥ 83 %
     Chloride (Cl)≤ 0.005 %
     Nitrate (NO₃)≤ 0.002 %
     Free alkali (as magnesium oxide)≤ 0.05 %
     Free acid (as perchloric acid)≤ 0.05 %
     Particle size (1-4 mm)about 75%