Millipore Sigma Vibrant Logo

105940 Dusičnan mangánatý tetrahydrát

105940
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
20694-39-7233-828-8MnN₂O₆ * 4 H₂OMn(NO₃)₂ * 4 H₂O251.01 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1059400500
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 500 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1059401000
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Plastová flaša 1 kg
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1059409025
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Ocelový sud 25 kg
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity is a multiple of
       Maximum Quantity is
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       Description
       Catalogue Number105940
       DescriptionManganese(II) nitrate tetrahydrate
       References
       Product Information
       CAS number20694-39-7
       EC number233-828-8
       Hill FormulaMnN₂O₆ * 4 H₂O
       Chemical formulaMn(NO₃)₂ * 4 H₂O
       Molar Mass251.01 g/mol
       HS Code2834 29 80
       Quality LevelMQ300
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density2.13 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point37 °C
       pH value3 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
       Bulk density750 - 950 kg/m3
       Solubility3800 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
       H302: Škodlivý po požití.
       H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
       H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.
       H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
       EUH071: Žieravé pre dýchacie cesty.
       Precautionary Statement(s)P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
       P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
       P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
       P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
       P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
       Signal WordNebezpečenstvo
       Storage class5.1B Oxidujúce nebezpečné látky
       WGKWGK 2 ohrozujúce vody
       Disposal14
       Anorganické soli: nádoba I. Neutrálne roztoky týchto solí: nádoba D. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Hazard SymbolsCorrosive
       Hazard SymbolsOxidising
       Hazard SymbolsHarmful
       Categories of dangeroxidujúca
       R PhraseR 8-22-34-48/20-52/53
       Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.Škodlivý po požití.Spôsobuje popáleniny/poleptanie.Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
       S PhraseS 7/8-17-26-28-29/56-36/37/39-61-62
       Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2724 , 5.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2724 , 5.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2724 , 5.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (complexometric)≥ 98.5 %
       pH-value (5 %; water)2.8 - 3.6
       Chloride (Cl)≤ 0.001 %
       Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %
       Ca (Calcium)≤ 0.001 %
       Cu (Copper)≤ 0.0005 %
       Fe (Iron)≤ 0.0005 %
       K (Potassium)≤ 0.005 %
       Mg (Magnesium)≤ 0.005 %
       Na (Sodium)≤ 0.005 %
       NH₄ (Ammonium)≤ 0.05 %
       Ni (Nickel)≤ 0.001 %
       Pb (Lead)≤ 0.001 %
       Zn (Zinc)≤ 0.001 %