Millipore Sigma Vibrant Logo

100532 Kyselina molybdofosforenčná hydrát

100532
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
51429-74-4234-713-5H₃Mo₁₂O₄₀P * x H₂OH₃[P(Mo₃O₁₀)₄] * x H₂O1825.28 g/mol (bezvodá látka)ACS,Reag. Ph Eur

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1005320025
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 25 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1005320100
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 100 g
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number100532
     SynonymsPhosphomolybdic acid
     DescriptionMolybdatophosphoric acid hydrate
     References
     Product Information
     CAS number51429-74-4
     EC number234-713-5
     GradeACS,Reag. Ph Eur
     Hill FormulaH₃Mo₁₂O₄₀P * x H₂O
     Chemical formulaH₃[P(Mo₃O₁₀)₄] * x H₂O
     Molar Mass1825.28 g/mol (bezvodá látka)
     HS Code2811 19 80
     Quality LevelMQ300
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Melting Point78 - 90 °C (bezvodá látka)
     Bulk density980 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
     Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
     P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
     P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
     P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
     Signal WordNebezpečenstvo
     Storage class8B Nehorľavé, leptavé nebezpečné látky
     WGKWGK 2 ohrozujúce vody
     Disposal14
     Anorganické soli: nádoba I. Neutrálne roztoky týchto solí: nádoba D. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsCorrosive
     Categories of dangeržieravá
     R PhraseR 34
     Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3084 , 8 (5.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3084 , 8 (5.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3084 , 8 (5.1), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Insoluble matter≤ 100 ppm
     Chloride (Cl)≤ 50 ppm
     Sulfate (SO₄)≤ 100 ppm
     Heavy metals (as Pb)≤ 50 ppm
     Ca (Calcium)≤ 100 ppm
     Cu (Copper)≤ 10 ppm
     Fe (Iron)≤ 50 ppm
     NH₄ (Ammonium)≤ 30 ppm
     Pb (Lead)≤ 20 ppm
     Loss on drying (120 °C)22.0 - 25.0 %
     Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur

     Related Products & Applications

     Alternative Products

     Catalogue Number Description  
     100485 Masson-Goldnerova farbiaca súprava Show Pricing & Availability

     Related Products By: Brand Facete

     Categories

     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Classical Inorganic Analysis > Acids EMSURE®, EMPARTA®, EMPLURA®
     Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Other Reagents for Pharmacopoeia Analysis
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Histology > Auxiliaries for Histology