Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

107192 Pepsín

Overview

Replacement Information

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1071920001 Sklená flaša 1 g
Description
Catalogue Number107192
OverviewProtease
Pepsin is a member of the small family of closely related aspartic proteinase enzymes. Pepsin hydrolyzes proteins and petides, including those with bonds adjacent to aromatic or dicarboxylic L-amino acid residues; preferential cleavage: Phe- and Leu-.
References
Product Information
CAS number9001-75-6
EC index number647-008-00-6
EC number232-629-3
Molar Mass35000 g/mol
HS Code3507 90 29
Quality LevelMQ100
Applications
ApplicationPepsin (from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1. CAS 9001-75-6, pH 4.0 - 5.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C), molar mass 35000 g/mol.
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.28 g/cm3
pH value4.0 - 5.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density380 - 420 kg/m3
Solubility10 g/l
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Precautionary Statement(s)P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov.
P264: Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P304 + P340 + P312: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Signal WordNebezpečenstvo
Storage class10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
Safety Information
Categories of dangerdráždivá, senzibilizujúca
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri teplotách pod +15°C.
Packaging Information
Transport Information
Supplemental Information
Specifications
Appearance (description)fine-crystalline powder
Appearance (color)almost white
Activity (Hemoglobin; pH 1.6; 25 °C)≥ 10 FIP-U/mg
pH-value (1 %; water)3.5 - 4.5
Water (according to Karl Fischer)≤ 8 %
Microbiological testpasses test
Colony count (aerobic bacteria)≤ 10000 CFU/g
Colony count (Yeasts and moulds)≤ 500 CFU/g
Salmonella speciesabsent in 1 g
E.coliabsent in 1 g
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1071920001 04022536087856