Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

109925 Bromičnan draselný, roztok

109925
Purchase on Sigma-Aldrich

Overview

Replacement Information

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1099250001 Plastová ampulka 1 amp
Description
Catalogue Number109925
References
Product Information
HS Code2829 90 12
Quality LevelMQ100
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.04 g/cm3 (20 °C)
pH value5.6 (H₂O, 20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H271: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H350: Môže spôsobiť rakovinu.
Precautionary Statement(s)P202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P220: Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov.
P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
P283: Noste ohňovzdorný odev alebo odev so zníženou horľavosťou.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
Signal WordNebezpečenstvo
Storage class5.1A Silne oxidujúce nebezpečné látky
WGKWGK 3 silne ohrozujúce vody
Disposal22
Anorganické peroxidy a oxidanty, bróm a jód je možné zneškodniť redukciou kyslým roztokom tiosíranu sodného (kat. č. 106513). nádoba D alebo E. Slabo rozpustné oxidanty je potrebné zozbierať samostatne do nádoby E alebo I.
Safety Information
Categories of dangerkarcinogénna, škodlivá
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
Supplemental Information
Specifications
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1099250001 04022536119786