Millipore Sigma Vibrant Logo

102404 Jodičnan draselný

102404
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
7758-05-6231-831-9IKO3KIO₃214 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1024040100
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 100 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1024040103
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 100 g
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number102404
     References
     Product Information
     CAS number7758-05-6
     EC number231-831-9
     Hill FormulaIKO3
     Chemical formulaKIO₃
     Molar Mass214 g/mol
     HS Code2829 90 80
     Quality LevelMQ100
     Applications
     ApplicationPotassium iodate volumetric standard, secondary reference material for iodometry, traceable to NIST SRM Certipur®. Potassium iodate CAS No. 7758-05-6, EC Number 231-831-9.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density3.98 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point560 °C rozkladá sa
     pH value6 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density2000 kg/m3
     Solubility92 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
     H302: Škodlivý po požití.
     H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
     Precautionary Statement(s)P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
     P280: Noste ochranné okuliare.
     P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
     P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
     Signal WordNebezpečenstvo
     RTECSNN1350000
     Storage class5.1B Oxidujúce nebezpečné látky
     WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
     Disposal22
     Anorganické peroxidy a oxidanty, bróm a jód je možné zneškodniť redukciou kyslým roztokom tiosíranu sodného (kat. č. 106513). nádoba D alebo E. Slabo rozpustné oxidanty je potrebné zozbierať samostatne do nádoby E alebo I.
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsIrritant
     Hazard SymbolsOxidising
     Categories of dangerdráždivá
     R PhraseR 8-41
     Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.Riziko vážneho poškodenia očí.
     S PhraseS 17-26-39
     Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Použite ochranu očí a tváre.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1479 , 5.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1479 , 5.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1479 , 5.1, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     Jodičnan draselný MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Jodičnan draselný Certificates of Analysis

     Product Number PackagingSpecificationLot Number
     1024040100 Sklená flašaPDF Specification Document
     1024040103 Sklená flašaPDF Specification Document

     Certificates

     Title
     Certificate ISO 17025 accreditation (English)
     Certificate ISO 17025 accreditation - annex

     Application Notes

     Title
     Analytical Quality Assurance, Standard for Bromine
     Analytical Quality Assurance, Standard for Chlorine dioxide
     Analytical Quality Assurance, Standard for Free Chlorine (DIN)
     Analytical Quality Assurance, Standard for Iodine
     Analytical Quality Assurance, Standard for Ozone

     Related Products & Applications

     Accessories (Primary)

     Accessories (Secondary)

     Categories

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Volumetric Standards > for Iodometry
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Volumetric Standards > for Iodometry