Millipore Sigma Vibrant Logo

107463 Pyridín

107463
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
110-86-1203-809-9C₅H₅N79.1 g/mol

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1074630500
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 500 ml
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1074631001
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Septum bottle 1 l
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number107463
     SynonymsAzine, Azabenzene
     OverviewSeccoSolv® ready-to-use dried solvents fulfill even the most stringent requirements. They are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency. To protect the quality of these products even better from potential contaminants, our new SeccoSept® septum seal cap provides multiple layers of protection to keep solvents in flawless condition before, during, and after removal.
     References
     Product Information
     CAS number110-86-1
     EC index number613-002-00-7
     EC number203-809-9
     Hill FormulaC₅H₅N
     Molar Mass79.1 g/mol
     HS Code2933 31 00
     Structure formula ImageStructure formula Image
     Applications
     ApplicationPyridine dried (max. 0.0075 % H₂O) SeccoSolv®. CAS 110-86-1, pH 8.5 (16 g/l, H₂O, 20 °C).
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point115 °C (1013 hPa)
     Density0.982 g/cm3 (20 °C)
     Evaporation number12.7
     Flash point17 °C
     Ignition temperature482 °C
     Melting Point-42 °C
     pH value8.81 (H₂O, 20 °C)
     Vapor pressure26.7 hPa (25 °C)
     Solubility1000 g/l rozpustný
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Potkan 891 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Králik 1121 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
     H302 + H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
     H315: Dráždi kožu.
     H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
     Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
     P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
     P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
     P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
     P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
     Signal WordNebezpečenstvo
     Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
     WGKWGK 2 ohrozujúce vody
     Disposal1
     Silno kontaminované organické rozpúštadlá neobsahujúce halogény: nádoba A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsHarmful
     Hazard SymbolsFlammable
     Categories of dangerve?mi hor?avá, škodlivá
     R PhraseR 11-20/21/22-36/38
     Veľmi horľavý.Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.Dráždi oči a pokožku.
     S PhraseS 16-26-28
     Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom mydla a vody.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1282 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1282 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1282 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (GC)≥ 99.9 %
     Identity (IR)conforms
     Color≤ 10 Hazen
     2-Picoline (GC)≤ 0.2 %
     Piperidine (GC)≤ 0.01 %
     Reducing substancesconforms
     Evaporation residue≤ 10 mg/l
     Water≤ 0.0075 %

     Related Products & Applications

     Accessories (Secondary)

     Catalogue Number Description  
     100801 Súprava štítkov podľa systému GHS Show Pricing & Availability
     108801 Kľúč na fľaše Show Pricing & Availability

     Categories

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents and Solvents for DNA / RNA-Synthesis