Millipore Sigma Vibrant Logo

100761 Kyselina siričitá 5 - 6 % SO₂

100761
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1007611000
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 1 l
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1007612500
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Sklená flaša 2.5 l
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     Description
     Catalogue Number100761
     References
     Product Information
     HS Code2811 19 80
     Quality LevelMQ300
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.03 g/cm3 (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
     Precautionary Statement(s)P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
     P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
     P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
     P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
     Signal WordNebezpečenstvo
     Storage class8B Nehorľavé, leptavé nebezpečné látky
     WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
     Disposal12
     Anorganické kyseliny a ich anhydridy najprv zrieďte alebo hydrolizujte opatrným primiešaním do ľadovej vody a potom neutralizujte (rukavice, komora s odsávaním) hydroxidom sodným (kat. č. 105587). Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat č. 109535). Dymivú kyselinu sírovú opatrne primiešajte po kvapkách do 40 % kyseliny sírovej (kat. č. 109286). Majte po ruke veľké množstvo ľadu na chladenie. Po dostatočnom ochladení upravte vysokokoncentrovanú kyselinu sírovú tak, ako je uvedené vyššie. Obdobne anhydridy je možné premeniť na príslušné kyseliny. Kyslé plyny (napr. halidy vodíka, chlór, fosgén, oxid siričitý) je možné prebublať cez zriedený roztok hydroxidu sodného a po neutralizácii zneškodniť v nádobe D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsCorrosive
     Categories of dangerškodlivá, žieravá
     R PhraseR 20-34
     Škodlivý pri vdýchnutí.Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1833 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1833 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1833 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (iodometric, SO₂)5 - 6 %
     Chloride (Cl)≤ 5 ppm
     Ag (Silver)≤ 0.02 ppm
     Al (Aluminium)≤ 0.05 ppm
     As (Arsenic)≤ 0.5 ppm
     Ba (Barium)≤ 0.05 ppm
     Be (Beryllium)≤ 0.02 ppm
     Bi (Bismuth)≤ 0.1 ppm
     Ca (Calcium)≤ 1 ppm
     Cd (Cadmium)≤ 0.05 ppm
     Co (Cobalt)≤ 0.02 ppm
     Cr (Chromium)≤ 0.02 ppm
     Cu (Copper)≤ 0.02 ppm
     Fe (Iron)≤ 0.5 ppm
     Ge (Germanium)≤ 0.05 ppm
     K (Potassium)≤ 0.1 ppm
     Li (Lithium)≤ 0.02 ppm
     Mg (Magnesium)≤ 0.1 ppm
     Mn (Manganese)≤ 0.02 ppm
     Mo (Molybdenum)≤ 0.02 ppm
     Na (Sodium)≤ 0.5 ppm
     Ni (Nickel)≤ 0.02 ppm
     Pb (Lead)≤ 0.02 ppm
     Sr (Strontium)≤ 0.02 ppm
     Ti (Titanium)≤ 0.1 ppm
     Tl (Thallium)≤ 0.05 ppm
     V (Vanadium)≤ 0.05 ppm
     Zn (Zinc)≤ 0.05 ppm
     Zr (Zirconium)≤ 0.1 ppm
     Residue on ignition (as sulfate)≤ 0.002 %