Millipore Sigma Vibrant Logo

109259 Voda, štandard, 5 mg/ml

109259
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

EC Number
200-752-1

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1092590250
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Sklená flaša 250 ml
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   Description
   Catalogue Number109259
   References
   Product Information
   EC index number603-200-00-1
   EC number200-752-1
   HS Code2905 19 00
   Quality LevelMQ100
   Applications
   Biological Information
   Physicochemical Information
   Boiling point138 °C (1013 hPa)
   Density0.82 g/cm3 (20 °C)
   Explosion limit1.6 - 8.0 %(V) 1-pentanol
   Flash point49 °C
   Ignition temperature300 °C
   Melting Point-78 °C
   Vapor pressure2.04 hPa (20 °C)
   Solubility22 g/l
   Dimensions
   Materials Information
   Toxicological Information
   Safety Information according to GHS
   Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Statement(s)H226: Horľavá kvapalina a pary.
   H315: Dráždi kožu.
   H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
   H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
   Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
   P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
   P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
   Signal WordPozor
   Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
   WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
   Disposal28
   Vodné roztoky: nádoba D.
   Safety Information
   Hazard Symbols Hazard SymbolsHarmful
   Categories of dangerhor?avá, škodlivá, dráždivá
   R PhraseR 10-20-36/37/38
   Horľavý.Škodlivý pri vdýchnutí.Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
   S PhraseS 26
   V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
   Product Usage Statements
   Storage and Shipping Information
   StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
   Packaging Information
   Transport Information
   Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1105 , 3, III
   Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1105 , 3, III
   Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1105 , 3, III
   Supplemental Information
   Specifications
   Assay4.980 - 5.020 mg/ml

   Documentation

   Voda, štandard, 5 mg/ml MSDS

   Title

   Safety Data Sheet (SDS) 

   Voda, štandard, 5 mg/ml Certificates of Analysis

   Product Number PackagingSpecificationLot Number
   1092590250 Sklená flašaPDF Specification Document