Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

109163 Wijsov roztok

109163
Purchase on Sigma-Aldrich

Overview

Replacement Information

Products

Catalogue NumberPackaging Qty/Pack
1091631000 Sklená flaša 1 l
1091631003 Sklená flaša 1 l
1091632500 Sklená flaša 2.5 l
Description
Catalogue Number109163
SynonymsIodine solution acc. to Wijs
References
Product Information
HS Code3822 19 90
Quality LevelMQ200
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.06 g/cm3 (20 °C)
Flash point40 °C
pH value<1 (H₂O, 20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H226: Horľavá kvapalina a pary.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Precautionary Statement(s)P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P240: Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Signal WordNebezpečenstvo
Storage class3 Vznietlivé kvapaliny
WGKWGK 2 významne ohrozuje vodné zdroje
Disposal12
Anorganické kyseliny a ich anhydridy najprv zrieďte alebo hydrolizujte opatrným primiešaním do ľadovej vody a potom neutralizujte (rukavice, komora s odsávaním) hydroxidom sodným (kat. č. 105587). Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat č. 109535). Dymivú kyselinu sírovú opatrne primiešajte po kvapkách do 40 % kyseliny sírovej (kat. č. 109286). Majte po ruke veľké množstvo ľadu na chladenie. Po dostatočnom ochladení upravte vysokokoncentrovanú kyselinu sírovú tak, ako je uvedené vyššie. Obdobne anhydridy je možné premeniť na príslušné kyseliny. Kyslé plyny (napr. halidy vodíka, chlór, fosgén, oxid siričitý) je možné prebublať cez zriedený roztok hydroxidu sodného a po neutralizácii zneškodniť v nádobe D.
Safety Information
Categories of dangerhor?avá, žieravá
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2789 , 8 (3), II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2789 , 8 (3), II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2789 , 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
Formliquid
Amount-of-substance concentration0.0994 - 0.1006
Measurement uncertainty+/- 0.0004
TraceabilityNIST SRM
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is analyzed by our quality control laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025.
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is determined with standardized sodium thiosulfate solution (article number 1.09147). The sodium thiosulfate solution is standardized and traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 potassium dichromate) by means of volumetric standard potassium iodate (article number 1.02404), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Global Trade Item Number
Catalogue Number GTIN
1091631000 04022536111438
1091631003 04054839014086
1091632500 04022536111452