Millipore Sigma Vibrant Logo

108816 Chlorid zinočnatý

108816
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information
Replacement InformationIn North America 108816.0250 or 100816.1000 replaces ZX0065-1, material is identical & pack sizes similar

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
7646-85-7231-592-0Cl₂ZnZnCl₂136.30 g/molACS,ISO,Reag. Ph Eur

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1088160250
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 250 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1088161000
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Plastová flaša 1 kg
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1088169025
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Plastový sud 25 kg
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity is a multiple of
       Maximum Quantity is
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       Description
       Catalogue Number108816
       ReplacesZX0065-1; ZX0065-20; ZX0065
       SynonymsZinc dichloride
       References
       Product Information
       CAS number7646-85-7
       EC index number030-003-00-2
       EC number231-592-0
       GradeACS,ISO,Reag. Ph Eur
       Hill FormulaCl₂Zn
       Chemical formulaZnCl₂
       Molar Mass136.30 g/mol
       HS Code2827 39 85
       Quality LevelMQ300
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point732 °C (1013 hPa)
       Density2.93 g/cm3 (22 °C)
       Melting Point287 - 304 °C
       pH value5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure1.33 hPa (428 °C)
       Bulk density1400 - 1800 kg/m3
       Solubility851 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Potkan 350 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H302: Škodlivý po požití.
       H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
       H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
       H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
       Precautionary Statement(s)P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
       P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
       P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
       P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
       P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
       Signal WordNebezpečenstvo
       RTECSZH1400000
       Storage class8B Nehorľavé, leptavé nebezpečné látky
       WGKWGK 3 silne ohrozujúce vody
       Disposal14
       Anorganické soli: nádoba I. Neutrálne roztoky týchto solí: nádoba D. Pred vyliatím do nádoby D skontrolujte pH pomocou indikátorových prúžkov pH-Universal (kat. č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Hazard SymbolsDangerous for the environment
       Hazard SymbolsCorrosive
       Categories of dangerškodlivá, žieravá, nebezpe?ná pre životné prostredie
       R PhraseR 22-34-50/53
       Škodlivý po požití.Spôsobuje popáleniny/poleptanie.Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
       S PhraseS 26-36/37/39-45-60-61
       V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2331 , 8, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2331 , 8, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2331 , 8, III, Marine Pollutant: P, Segregation Group: 1 (Acids)7 (Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds))
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (complexometric, ZnCl₂)98.0 - 100.5 %
       Identitypasses test
       Insoluble matter≤ 0.005 %
       pH-value (10 %; water)4.6 - 5.5
       Nitrate (NO₃)≤ 0.003 %
       Oxide chloride (as ZnO)≤ 1.2 %
       Sulfate (SO₄)≤ 0.002 %
       Total nitrogen (N)≤ 0.002 %
       Aluminium, Calcium, Iron, Magnesium, Heavy metalspasses test
       Ca (Calcium)≤ 0.001 %
       Cd (Cadmium)≤ 0.0005 %
       Cu (Copper)≤ 0.001 %
       Fe (Iron)≤ 0.0005 %
       K (Potassium)≤ 0.02 %
       Mg (Magnesium)≤ 0.01 %
       Na (Sodium)≤ 0.005 %
       NH₄ (Ammonium)≤ 0.005 %
       Pb (Lead)≤ 0.001 %