Millipore Sigma Vibrant Logo

102301 Síran zinočnatý, roztok

102301
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1023019203
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastový sud 200 l
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   Description
   Catalogue Number102301
   References
   Product Information
   HS Code2833 29 20
   Quality LevelMQ300
   Applications
   Biological Information
   Physicochemical Information
   Density1.19 g/cm3 (20 °C)
   Dimensions
   Materials Information
   Toxicological Information
   Safety Information according to GHS
   Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
   Hazard Pictogram(s)
   Hazard Statement(s)H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
   H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
   Precautionary Statement(s)P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
   P280: Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre.
   P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
   P391: Zozbierajte uniknutý produkt.
   P501: Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.
   Signal WordNebezpečenstvo
   Storage class12 Nehorľavé kvapaliny
   WGKWGK 3 silne ohrozujúce vody
   Disposal28
   Vodné roztoky: nádoba D.
   Safety Information
   Categories of dangerdráždivá, nebezpe?ná pre životné prostredie
   Product Usage Statements
   Storage and Shipping Information
   StorageSkladujte pri +15°C až +25°C.
   Packaging Information
   Transport Information
   Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3082 , 9, III
   Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3082 , 9, III
   Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3082 , 9, III, Marine Pollutant: P
   Supplemental Information
   Specifications

   Documentation

   Síran zinočnatý, roztok MSDS

   Title

   Safety Data Sheet (SDS) 

   Síran zinočnatý, roztok Certificates of Analysis

   Product Number PackagingSpecificationLot Number
   1023019203 Plastový sudPDF Specification Document

   Related Products & Applications