Millipore Sigma Vibrant Logo

106308 Tetraboritan dvojsodný dekahydrát

106308
View Pricing & Availability

Overview

Replacement Information

Key Spec Table

CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
1303-96-4215-540-4B₄Na₂O₇*10H₂ONa₂B₄O₇*10 H₂O381.32 g/molACS,ISO,Reag. Ph Eur

Pricing & Availability

Catalogue Number AvailabilityPackaging Qty/Pack Price Quantity
1063080500
Retrieving availability...
Limited AvailabilityLimited Availability
In Stock 
Discontinued
Limited Quantities Available
Availability to be confirmed
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Will advise
   Contact Customer Service
   Contact Customer Service

   Plastová flaša 500 g
   Retrieving price...
   Price could not be retrieved
   Minimum Quantity is a multiple of
   Maximum Quantity is
   Upon Order Completion More Information
   You Saved ()
    
   Request Pricing
   1063081000
   Retrieving availability...
   Limited AvailabilityLimited Availability
   In Stock 
   Discontinued
   Limited Quantities Available
   Availability to be confirmed
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Will advise
     Contact Customer Service
     Contact Customer Service

     Plastová flaša 1 kg
     Retrieving price...
     Price could not be retrieved
     Minimum Quantity is a multiple of
     Maximum Quantity is
     Upon Order Completion More Information
     You Saved ()
      
     Request Pricing
     1063089050
     Retrieving availability...
     Limited AvailabilityLimited Availability
     In Stock 
     Discontinued
     Limited Quantities Available
     Availability to be confirmed
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Will advise
       Contact Customer Service
       Contact Customer Service

       Kartónová krabica 50 kg
       Retrieving price...
       Price could not be retrieved
       Minimum Quantity is a multiple of
       Maximum Quantity is
       Upon Order Completion More Information
       You Saved ()
        
       Request Pricing
       Description
       Catalogue Number106308
       SynonymsBorax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate
       Descriptiondi-Sodium tetraborate decahydrate
       References
       Product Information
       CAS number1303-96-4
       EC index number005-011-01-1
       EC number215-540-4
       GradeACS,ISO,Reag. Ph Eur
       Hill FormulaB₄Na₂O₇*10H₂O
       Chemical formulaNa₂B₄O₇*10 H₂O
       Molar Mass381.32 g/mol
       HS Code2840 19 90
       Quality LevelMQ100
       Applications
       Applicationdi-Sodium tetraborate decahydrate for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 1303-96-4, chemical formula Na₂B₄O₇*10 H₂O.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.72 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point75 °C Eliminácia kryštalickej vody
       pH value9.2 (47 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure0.213 hPa (20 °C)
       Bulk density750 kg/m3
       Solubility49.74 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Potkan 2660 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králik > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H360FD: Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
       H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
       Precautionary Statement(s)P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
       P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
       P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
       Signal WordNebezpečenstvo
       RTECSVZ2275000
       Storage class6.1 D Nehorľavé, kat. akútnej toxicity 3 / toxické alebo látky s chronickými ú činkami
       WGKWGK 1 mierne ohrozujúce vody
       Disposal3
       Relatívne nereaktívne organické reagencie je potrebné zhromaždovať v nádobe A. Ak sú halogénované, je potrebné ich zhromaždovať v nádobe B. Pre tuhé zvyšky použite nádobu C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Hazard SymbolsToxic
       Categories of dangertoxická pre reprodukciu
       R PhraseR 60-61-36
       Môže poškodiť plodnosť.Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.Dráždi oči.
       S PhraseS 53-45-26
       Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladujte pri +2°C až +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (acidimetric)99.5 - 103.0 %
       Identitypasses test
       Appearance of solutionpasses test
       Insoluble matter≤ 0.005 %
       pH-value (0.01 M Solution, 25 °C)9.15 - 9.20
       pH-value (4 %, water)9.0 - 9.6
       Chloride (Cl)≤ 0.0007 %
       Phosphate (PO₄)≤ 0.001 %
       Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %
       Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %
       As (Arsenic)≤ 0.0005 %
       Ca (Calcium)≤ 0.005 %
       Cu (Copper)≤ 0.0005 %
       Fe (Iron)≤ 0.0005 %
       NH₄ (Ammonium)≤ 0.001 %
       Pb (Lead)≤ 0.0005 %
       Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur