Millipore Sigma Vibrant Logo
Attention: We have moved. Merck Millipore products are no longer available for purchase on MerckMillipore.com.Learn More

109915 Seleni standard 1000 mg Se

109915
Purchase on Sigma-Aldrich

Přehled

Replacement Information

Products

Katalogové čísloBalení ks/bal.
1099150001 Plastová ampulka 1 amp
Description
Catalogue Number109915
SynonymsSelenium standard for aqueous matrices
References
Product Information
HS Code3822 90 00
Quality LevelMQ100
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Density1.03 g/cm3 (20 °C)
pH value0.5 (H₂O, 20 °C)
Dimensions
Materials Information
Toxicological Information
Safety Information according to GHS
Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
Hazard Pictogram(s)
Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH071: Způsobuje poleptání dýchacích cest.
Precautionary Statement(s)P234: Uchovávejte pouze v původním balení.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít/ ochranu sluchu.
P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P304 + P340 + P310: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Signal WordNebezpečí
Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
WGKWGK 2 významně ohrožuje vodní prostředí
Disposal17
Anorganické sloučeniny selenu jsou toxické a je třeba s nimi zacházet velmi opatrně. Kontejner E. Elementární selen lze získat tímto postupem: nejprve se soli oxidují ve vodném roztoku s koncentrovanou kyselinou dusičnou (Kat.č. 100443). Přidání roztoku hydrogensiřičitanu sodného (Kat.č. 806356) poté způsobuje vysrážení elementárního selenu. Vodná fáze: kontejner D.
Safety Information
Categories of dangeržíravý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
StorageSkladovat od +15°C až +25°C.
Packaging Information
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, II
Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, II
Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
Supplemental Information
Specifications
content (Se)1000 mg / Ampoule
Determination method: ICP-OES.
(traceable of NIST - SRM 3149)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Global Trade Item Number
Katalogové číslo GTIN
1099150001 04022536119687

Související produkty a aplikace

Related Products

Katalogové číslo Popis
119796 Selen standardní roztok

Accessories (Primary)

Katalogové číslo Popis
106371 Borohydrid sodný

Accessories (Secondary)

Katalogové číslo Popis
106371 Borohydrid sodný

Související produkty: Brand Facete

Kategorie

Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Titrisol® Standards
Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Titrisol® Standards
Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Standards Titrisol®